SPOLOČNOSŤ PRE REGIONÁLNU VEDU A POLITIKU

člen European Regional Science Association

Projekt Learn More and Publish! Projekt Learn More and Publish!

Projekt Learn More and Publish! je zameraný budovanie poznatkovej bázy (aktivita Learn more!) v oblasti regionálneho rozvoja so zameraním sa na jeho finančné zabezpečenie. Diskusné prednášky s renomovanými slovenskými a zahraničnými odborníkmi organizovaných v piatich cykloch pomôžu zvýšiť informovanosť tak v teoretickej ako aj praktickej rovine a zvýšiť angažovanosť študentov v tejto tematike. Komplementárnou aktivitou je súťaž o najlepšiu publikačnú aktivitu mladého vedeckého a odborného pracovníka do 35 rokov v oblasti regionálneho rozvoja a regionálnej politiky (Publish!), ktorej cieľom je angažovanie novej generácie študentov a mladých vedeckých pracovníkov v oblasti regionálneho rozvoja, verejnej správy, verejných financií a príbuzných študijných odborov.

Diskusný seminár: Problémy financovania regionálneho a lokálneho rozvoja

10. novembra 2009 v rámci cyklu prednášok Learn More! organizovala Spoločnosť pre regionálny rozvoj a politiku v spolupráci s Katedrou regionálnych vied a manažmentu Ekonomickej fakulty TU v Košiciach a so Slovenským politickým inštitútom, n. o. diskusný seminár pre študentov Ekonomickej fakulty TU v Košiciach odboru verejná sprava a regionálny rozvoj s názvom Problémy financovania regionálneho a lokálneho rozvoja. Hosťami stretnutia a zároveň diskutujúcimi boli Ing. Zuzana Hikkerová a Mgr. Michal Papaďák (Odbor implementácie SO/RO Košického samosprávneho kraja), JUDr. Marek Kažimír (starosta MČ Košice-Krásna), Ing. Jozef Šuľak (Agentúra na podporu regionálneho rozvoja v Košiciach).

Read more: Diskusný seminár: Problémy financovania regionálneho a lokálneho rozvoja

Prednáška Herty Tödling - Schönhofer: Aká je budúcnosť kohéznej politiky?

Spoločnosť pre regionálnu vedu a politiku, Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja NHF EU v Bratislave v spolupráci s Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR organizovala dňa 4. novembra 2009 o 15,00 v Dome Európskej únie, Palisády 29, Bratislava prednášku Hertu Tödling - Schönhofer: What future for cohesion policy? Cieľom prednášky je zahájiť diskusiu o budúcnosti kohéznej politiky Európskej únie a stimulovať debatu o jej dopadoch na Slovensko. Prednáška je zaradená do cyklu prednášok pre študentov Learn More!

Read more: Prednáška Herty Tödling - Schönhofer: Aká je budúcnosť kohéznej politiky?

Jozef Mrva: Modernizácia samosprávy v SR

V rámci cyklu prednášok Learn More! organizuje Spoločnosť pre regionálny rozvoj a politiku a Katedra verejnej spravy a regionálneho rozvoja EU NHF v Bratislave stretnutie študentov piateho ročníka odboru verejná sprava a regionálny rozvoj v Klube regionalistov. Stretnutie sa uskutočnilo v stredu 21.10.2009 o 17,00 v budove Ekonomickej univerzity v Bratislave na Konventnej ulici 1. Hosťom stretnutia bol Ing. Jozef Mrva, PhD. z Úradu splnomocnenca vlády pre územnú samosprávu, ktorý vystúpil s témou Modernizácia samosprávy v SR. Súčasťou stretnutia bola aj moderovaná diskusia študentov s členmi katedry o možnostiach zlepšenia štúdia na univerzite.

Read more: Jozef Mrva: Modernizácia samosprávy v SR

Peter Nijkamp: Smart Cities in Europe

V rámci 3. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie Central European Conference in Regional Science, ktorá sa uskutočnila 7. - 9. októbra 2009 v Košiciach vystúpil prof. Peter Nijkamp s prednáškou Smart Cities in Europe (spoluautori Andrea Caragliu (Politecnico di Milano), Chiara Del Bo (Università degli Studi di Milano)). Prof. Peter Nijkamp pôsobí na Free University of Amsterdam a je držiteľom Regional Science Association International Founder's Medal. V rokoch 1991-1992 bol prezidentom RSAI. Účasť prof. Nijkampa bola podporená z grantu Nadácie Tatrabanky Learn More and Publish.

Read more: Peter Nijkamp: Smart Cities in Europe

Výsledky súťaže Publish!

Výsledky súťaže Publish! organizovanej Spoločnosťou pre regionálnu vedu a politiku - Slovenská sekcia ERSA boli vyhlásené na konferencii Central European Conference in Regional Science, ktorá sa uskutočnila v dňoch 7. - 9. októbra v Košiciach. Do súťaže bolo prihlásených celkom 17 publikácií, z ktorých komisia v zložení prof. RNDr. Oto Hudec, CSc, doc. Ing. Jozef Tvrdoň, PhD. a Ing. Andrej Steiner, PhD. ocenila nasledovné práce:

1. miesto: Miriam Šebová (Katedra regionálnych vied a manažmentu, Ekonomická fakulta, TU Košice) za prácu Šebová, M., 2009. Lokálny ekonomický rozvoj. In: Kolektív: Podoby regionálneho a miestneho rozvoja. 1. vyd. Košice : EkF TU, 2009. 344 s. ISBN 978-80-553-0117-4.
2. miesto: Miroslav Šipikal, Jana Parízková (Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja, Národohospodárska fakulta, EU v Bratislave) za prácu Šipikal, M., Parízková, J., 2009. Učiace sa regióny, vedecká monografia, Ekonóm, 2009, 104 s. ISBN 978-80-225-2732-3.
3. miesto: Daniel Klimovský (Katedra regionálnych vied a manažmentu, Ekonomická fakulta, TU Košice) za prácu Klimovský, D., 2008. Základy verejnej správy. 1. vyd. Košice : UPJŠ, 2008. 270 s. ISBN 978-80-7097-713-2

Srdečne gratulujeme autorom ocenených prác. Cieľom súťaže bolo okrem podpory najlepších autorov tiež celková motivácia k publikovaniu mladých vedeckých pracovníkov. Každý účastník preto získal zároveň získal tričko s mottom súťaže "Za vedomosti sa platí" a najnovšie číslo časopisu RegionDirect. Ďakujeme Nadácii Tatrabanky za finančnú podporu súťaže.