SPOLOČNOSŤ PRE REGIONÁLNU VEDU A POLITIKU

člen European Regional Science Association

Projekt Learn More and Publish!

Prednáška Herty Tödling - Schönhofer: Aká je budúcnosť kohéznej politiky?

Herta Tödling - Schönhofer je riaditeľka Metis, GmbH. Viedeň, európskej konzultačnej spoločnosti, ktorá sa zaoberá analýzou, hodnotením a plánovaním kohéznej politiky EÚ. Spolupracovala a koordinovala dôležité štúdie o hodnotení vplyvu štrukturálnych fondov, vidieckej politiky, politiky zamestnanosti a medzinárodnej spolupráce. Zúčastnila sa na ex-post hodnotení systému manažmentu a implementácie Európskeho fondu regionálneho rozvoja. V októbri 2009 spracovala pre Výbor regiónov štúdiu "Úspechy kohéznej politiky", ktorá sa diskutovala počas otvorených dní v Bruseli.

 

Prezentácia What future for cohesion policy
Materiál The achievements of Cohesion Policy
Fotogaléria zo stretnutia