SPOLOČNOSŤ PRE REGIONÁLNU VEDU A POLITIKU

člen European Regional Science Association

Projekt Learn More and Publish!

Za vedomosti sa platí! Publish!

 

Pravidlá súťaže
Do súťaže sa môže zapojiť každá publikácia slovenského mladého vedeckého alebo odborného pracovníka, ktorá spĺňa nasledujúce kritériá:

  • Ide o už publikovaný článok, odbornú štúdiu, kapitolu v knihe, učebný materiál, dizertačnú prácu, diplomovú prácu publikovanú v rokoch 2008 – 2009.
    • Alebo ide o novy príspevok, ktorý bude publikovaný v zborníku medzinárodnej vedeckej konferencie Central European Conference in Regional Science (CERS) v Košiciach v dňoch 7. až 9. októbra 2009.
    • Alebo ide o publikáciu, ktorá je momentálne v tlači. Prosím doložte príslušné kópie dokumentov, ktoré tieto skutočnosti dokladujú (napr. pozitívne recenzne posudky).
  • Ide o autora, ktorý nedosiahne v roku 2009 viac ako 35 rokov. Je možné prihlásiť aj dielo v spoluautorstve viacerých autorov, podiel mladých autorov musí byt minimálne 51 %.
  • Práca je publikovaná v slovenskom alebo v anglickom jazyku.

Dôležité organizačné pokyny:

  • Súťažné príspevky sa registrujú prostredníctvom prihlášky, ktorú si môžte stiahnuť na nasledujúcom odkaze.
  • Prihlášku zašlite v elektronickej verzii na adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. a súčasne v papierovej verzii do 30. septembra 2009 na adresu Spoločnosť pre regionálnu vedu a politiku, Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja, Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 19 Bratislava
  • Publikáciu, ktorá je predmetom súťaže prosím prineste so sebou na konferenciu CERS. Súťažné publikácie sa budú zbierať pri registrácii, po ukončení hodnotenia sa vrátia súťažiacim.

Ceny
Slogan tejto súťaže znie "Za vedomosti sa platí", preto aj my vďaka nášmu donorovi Nadácii Tatrabanky udelíme trom najlepším prácam finančnú odmenu v nasledujúcej výške
1. cena 250 Eur
2. cena 150 Eur
3. cena 100 Eur

Okrem finančnej prémie získajú víťazi certifikát, ceny budú udelené za prítomnosti organizátorov a sponzorov súťaže počas slávnostného vyhodnotenia v rámci 3. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie Central European Conference in Regional Science (CERS) v Košiciach v dňoch 7. až 9. októbra 2009.

Vyhodnotenie príspevkov
Víťaza súťaže určí v priebehu konferencie CERS komisia zostavená zo zástupcov vzdelávacích inštitúcií v oblasti regionálneho rozvoja a prizvaných inštitúcií (z verejnej a komerčnej sféry).

Stiahnite si prihlášku do súťaže Publish!