Projekt Learn More and Publish!

Výsledky súťaže Publish!

  • Print

Výsledky súťaže Publish! organizovanej Spoločnosťou pre regionálnu vedu a politiku - Slovenská sekcia ERSA boli vyhlásené na konferencii Central European Conference in Regional Science, ktorá sa uskutočnila v dňoch 7. - 9. októbra v Košiciach. Do súťaže bolo prihlásených celkom 17 publikácií, z ktorých komisia v zložení prof. RNDr. Oto Hudec, CSc, doc. Ing. Jozef Tvrdoň, PhD. a Ing. Andrej Steiner, PhD. ocenila nasledovné práce:

1. miesto: Miriam Šebová (Katedra regionálnych vied a manažmentu, Ekonomická fakulta, TU Košice) za prácu Šebová, M., 2009. Lokálny ekonomický rozvoj. In: Kolektív: Podoby regionálneho a miestneho rozvoja. 1. vyd. Košice : EkF TU, 2009. 344 s. ISBN 978-80-553-0117-4.
2. miesto: Miroslav Šipikal, Jana Parízková (Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja, Národohospodárska fakulta, EU v Bratislave) za prácu Šipikal, M., Parízková, J., 2009. Učiace sa regióny, vedecká monografia, Ekonóm, 2009, 104 s. ISBN 978-80-225-2732-3.
3. miesto: Daniel Klimovský (Katedra regionálnych vied a manažmentu, Ekonomická fakulta, TU Košice) za prácu Klimovský, D., 2008. Základy verejnej správy. 1. vyd. Košice : UPJŠ, 2008. 270 s. ISBN 978-80-7097-713-2

Srdečne gratulujeme autorom ocenených prác. Cieľom súťaže bolo okrem podpory najlepších autorov tiež celková motivácia k publikovaniu mladých vedeckých pracovníkov. Každý účastník preto získal zároveň získal tričko s mottom súťaže "Za vedomosti sa platí" a najnovšie číslo časopisu RegionDirect. Ďakujeme Nadácii Tatrabanky za finančnú podporu súťaže.