SPOLOČNOSŤ PRE REGIONÁLNU VEDU A POLITIKU

člen European Regional Science Association

Projekt Learn More and Publish! Projekt Learn More and Publish!

Projekt Learn More and Publish! je zameraný budovanie poznatkovej bázy (aktivita Learn more!) v oblasti regionálneho rozvoja so zameraním sa na jeho finančné zabezpečenie. Diskusné prednášky s renomovanými slovenskými a zahraničnými odborníkmi organizovaných v piatich cykloch pomôžu zvýšiť informovanosť tak v teoretickej ako aj praktickej rovine a zvýšiť angažovanosť študentov v tejto tematike. Komplementárnou aktivitou je súťaž o najlepšiu publikačnú aktivitu mladého vedeckého a odborného pracovníka do 35 rokov v oblasti regionálneho rozvoja a regionálnej politiky (Publish!), ktorej cieľom je angažovanie novej generácie študentov a mladých vedeckých pracovníkov v oblasti regionálneho rozvoja, verejnej správy, verejných financií a príbuzných študijných odborov.

Za vedomosti sa platí! Publish!

Naším cieľom je podporovať mladých vedeckých a odborných pracovníkov v odboroch blízkych regionálnej vede ako sú regionálny rozvoj, verejná správa, verejné financie, sociálny rozvoj a podobných smerov. Myslíme si, že v súčasnej generácii máme veľa šikovných študentov, ktorí majú veľmi dobré či už analytické schopnosti alebo prakticky uplatniteľné myšlienky. Publish! je súťaž, ktorou chceme podporiť novú generáciu mladých vedeckých a odborných pracovníkov a ukázať im, že o to čo študujú a ako dokážu uplatniť svoje vedomosti máme seriózny záujem. Chceme podporiť tých študentov, ktorí na sebe pracujú a chcú svoje výsledky prezentovať. Okrem toho je naším cieľom takisto podporiť udržiavanie sociálnych kontaktov medzi mladými vedeckými a odbornými pracovníkmi v príbuzných odboroch.

Read more: Za vedomosti sa platí! Publish!

Klub regionalistov: 10. výročie slovenskej sekcie ERSA

4. decembra 2008 sa uskutočnilo Zasadnutie klubu regionalistov pri príležitosti desiateho výročia vstupu do European Regional Science Association. Prezrite si fotogalériu zo stretnutia.
Miesto: Klub ekonómov Ekonomickej univerzity v Bratislave

Read more: Klub regionalistov: 10. výročie slovenskej sekcie ERSA

Alžbeta Ivaničková: Bankové úvery na prípravu a realizáciu projektov zo štrukturálnych fondov Európskej únie

V rámci projektu Learn More and Publish! podporeného Nadáciou Tatrabanky sme uviedli 22. októbra 2008 prvú diskusnú prednášku doc. Ing. Alžbety Ivaničkovej, CSc. na tému Bankové úvery na prípravu a realizáciu projektov zo štrukturálnych fondov Európskej únie. Doc. Ivaničková pracuje na Katedre verejnej správy a regionálneho rozvoja NHF EU v Bratislave jej špecializácia je kohézna politika Európskej únie, programovanie a projektovanie v regionálnom rozvoji. Prednáška sa uskutočnila v Klube regionalistov v budove Ekonomickej univerzity v Bratislave na Konventnej ulici 1. Súčasťou stretnutia bola aj moderovaná diskusia študentov s členmi katedry o možnostiach zlepšenia štúdia na univerzite.

Read more: Alžbeta Ivaničková: Bankové úvery na prípravu a realizáciu projektov zo štrukturálnych fondov...