SPOLOČNOSŤ PRE REGIONÁLNU VEDU A POLITIKU

člen European Regional Science Association

Členstvo v spoločnosti

Členstvo v spoločnosti

Členom Spoločnosti sa môžu stať tak fyzické, ako aj právnické osoby, ktoré sa stotožňujú s cieľmi a zameraním spoločnosti. Fyzické osoby musia byť plnoleté. Záujemcovia o členstvo predkladajú vyplnené prihlášky tajomníkovi výboru. Prijatím prihlášky a zaplatením členského príspevku je meno záujemcu zapísané do zoznamu členov a tajomník oboznámi záujemcu s touto skutočnosťou. Právnická osoba menuje do spoločnosti svojho zástupcu a určí pracoviská, ktoré sa budú podieľať na činnosti spoločnosti. Členstvo v spoločnosti zaniká, ak o to požiada sám člen, alebo ak neplatí napriek písomnej upomienke členský poplatok za dobu jedného roku. Členovia Spoločnosti budú pri poriadaní akcií Spoločnosťou zvýhodnení.

Stiahnite si formulár prihlášky.

Členské práva:
-    voliť a byť volený do orgánov Spoločnosti,
-    podávať návrhy a hlasovať o návrhoch,
-    dostávať informácie o činnosti Spoločnosti,
-    zúčastňovať sa na akciách Spoločnosti.

Členské povinnosti:
-    zachovávať stanovy Spoločnosti,
-    platiť členské príspevky.

Výška členského príspevku:

Členské v Spoločnosti pre regionálnu vedu a politiku a RSAI
v tom:
členstvo v SRVP-SSERSA
univerzálne členstvo v RSAI s on-line prístupom k časopisom RSAI

15 Eur

5 Eur
10 Eur

Zvýhodnené členstvo v Spoločnosti a RSAI pre študentov
v tom:
členstvo v SRVP-SSERSA
univerzálne členstvo v RSAI s on-line prístupom k časopisom RSAI

12 Eur


3 Eur
9 Eur

Členské v Spoločnosti pre regionálnu vedu a politiku a RSAI
v tom:
členstvo v SRVP-SSERSA
univerzálne členstvo v RSAI a papierová verzia časopisov RSAI

65 Eur

5 Eur
60 Eur

Zvýhodnené členstvo v Spoločnosti a RSAI pre študentov
v tom:
členstvo v SRVP-SSERSA
univerzálne členstvo v RSAI a papierová verzia časopisov RSAI
33 Eur

3 Eur
30 Eur