SPOLOČNOSŤ PRE REGIONÁLNU VEDU A POLITIKU

člen European Regional Science Association

Kontakt

Kontakt

Spoločnosť pre regionálnu vedu a politiku, občianske združenie
Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja
Národohospodárska fakulta
Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1
852 35  Bratislava
Slovensko

tel: +421 2 67291 318
fax: +421 2 62412 302
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Spoločnosť pre regionálnu vedu a politiku, registrovaná 8.12.2000, MV SR číslo spisu: VVS/1-900/90-17767
IČO: 36067831
DIČ: 2022570880
Číslo účtu: 0174473633 / 0900
Názov banky: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Pre platby zo zahraničia
IBAN
SK1509000000000174473633
SWIFT: GIBASKBX