SPOLOČNOSŤ PRE REGIONÁLNU VEDU A POLITIKU

člen European Regional Science Association

Stanovy spoločnosti

Region Direct

Region Direct is reviewed scientific journal addressed to scientific papers, discussion papers, information and reviews issues in the context of regional development, regional policy, European integration and related  topics submitted by Slovak and foreign researchers. The journal is published in cooperation with the Society for Regional Science and Policy, The Faculty of National Economy at the University of Economics in Bratislava and the  Faculty of Economics at Matej Bel University in Banska Bystrica. The journal is published twice a year by the publisher Regional European Information Centre Banska Bystrica. The registration number is: MK SR 3922/2008. ISSN 1337-8473
 
"Knowledge that new journal of regional science Region Direct is established by this issue, is very good news and gives clear sharp and rapid development in this field in Slovakia. We welcome this new magazine editorial team and contributors to the regional science community and look forward to its strong and sustainable growth in the coming years. We say "hats down" to everyone who contributed to the creation and functioning of this new magazine! "
 
Roger R. Stough

President, Regional Science Association International, NOVA Endowed Chair in Public Policy and Eminent Scholar, George Mason University, United Kingdom

 

Region Direct je vedecký recenzovaný časopis venovaný vedeckým statiam, diskusným príspevkom, informáciám a recenziám v kontexte problematiky regionálneho rozvoja, regionálnej politiky, európskej integrácie a súvisiacich tematických okruhov slovenských, ako aj zahraničných prispievateľov. Vychádza v spolupráci Spoločnosti pre regionálnu vedu a politiku, Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave a Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Vydavateľom je Regionálne európske informačné centrum Banská Bystrica. Vychádza dvakrát ročne. Registračné číslo MK SR 3922/2008. ISSN 1337-8473


"Vedomosť o tom, že sa zakladá nový časopis regionálnej vedy Region Direct týmto vydaním,
je veľmi dobrou správou a dáva najavo rýchly a prudký rozvoj v tejto oblasti na Slovensku. Uvítame tento nový časopis, vydavateľský kolektív a prispievateľov do komunity regionálnej vedy a tešíme sa na jej silný a udržateľný rozvoj v budúcich rokoch. Môžeme povedať „dole klobúky“ všetkým, ktorí prispeli k vytvoreniu a fungovaniu tohto nového časopisu!"

Roger R. Stough
President, Regional Science Association International, NOVA Endowed Chair in Public Policy and Eminent Scholar, George Mason University, United Kingdom