Stanovy spoločnosti

Stanovy spoločnosti

  • Print

Jej hlavnými cieľmi sú:
a)    rozvoj regionálnej vedy,
b)    podpora výskumu zameraného na regionálnu problematiku a problematiku verejnej správy (grantových projektov, projektov inštitucionálneho výskumu) a tvorby analytických štúdií a programov rozvoja územných celkov,
c)    výmena informácií o výsledkoch výskumu a ich realizácii,
d)    prezentácia činnosti sekcie Spoločnosti a jej výsledkov odbornej a laickej verejnosti, organizovanie odborných seminárov a konferencií, podporovať publikačnú činnosť,
e)    výmena skúseností o tvorbe študijných programov zameraných na prípravu odborníkov - regionalistov a odborníkov verejnej správy o ich obsahovej náplní a ich realizácii v podmienkach vysokých škôl a iných vzdelávacích inštitúcií,
f)    spolupráca s orgánmi a inštitúciami ústrednej, regionálnej a miestnej štátnej správy a samosprávy,
g)    podpora kontaktov a medzinárodnej výmeny informácií so zahraničnými subjektmi pôsobiacimi v odbore regionalistiky a verejnej správy.

Spoločnosť nebude podporovať žiadne jednotlivé osoby ani v ich úsilí o získanie verejných funkcií ani ich súkromné finančné záujmy.

Článok III. Členstvo v spoločnosti
    Členom Spoločnosti sa môžu stať tak fyzické, ako aj právnické osoby, ktoré sa stotožňujú s cieľmi a zameraním spoločnosti podľa článku II. Fyzické osoby musia byť plnoleté. Záujemcovia o členstvo predkladajú vyplnené prihlášky tajomníkovi výboru. Prijatím prihlášky a zaplatením členského príspevku je meno záujemcu zapísané do zoznamu členov a tajomník oboznámi záujemcu s touto skutočnosťou. Právnická osoba menuje do spoločnosti svojho zástupcu a určí pracoviská, ktoré sa budú podieľať na činnosti spoločnosti.

    Členstvo sa obnovuje každoročne zaplatením členského poplatku. Výška členského stanovuje každoročne výbor spoločnosti. Členstvo zaniká, ak o to požiada sám člen, alebo ak neplatí napriek písomnej upomienke členský poplatok za dobu jedného roku.

Členské práva
-    voliť a byť volený do orgánov Spoločnosti,
-    podávať návrhy a hlasovať o návrhoch,
-    dostávať informácie o činnosti Spoločnosti,
-    zúčastňovať sa na akciách Spoločnosti.
    Spoločnosť pre regionálnu vedu a politiku v ostatných mestách a univerzitných centrách vytvára regionálne pobočky.

Členské povinnosti    
-    zachovávať stanovy Spoločnosti,
-    platiť členské príspevky.

Členovia Spoločnosti budú pri poriadaní akcií Spoločnosťou zvýhodnení.

Článok IV. Orgány Spoločnosti
    Orgánmi Spoločnosti sú valné zhromaždenie, výbor a revízna komisia. Najvyšším orgánom Spoločnosti je valné zhromaždenie, ktoré sa zvoláva písomne najmenej raz do roka. Zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sa zišla najmenej polovica členov Spoločnosti. Ak sa nezíde tento počet, koná sa valné zhromaždenie po uplynutí 30 minút za účasti všetkých prítomných členov. Uznáša sa (s výnimkou zmeny stanov alebo uznesenia o zrušení Spoločnosti) nadpolovičnou väčšinou hlasujúcich. Mimoriadne valné zhromaždenie sa zvoláva podľa potreby, alebo na základe žiadosti 20 % členov. Valné zhromaždenie zvoláva a riadi predseda, v jeho neprítomnosti alebo z jeho poverenia, iný člen výboru. Platným uznesením sa stáva návrh, pre prijatie ktorého hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov, pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu, na zmeny stanov a na zrušenie Spoločnosti je potrebné dvojtretinová väčšina hlasov prítomných členov.

Valné zhromaždenie hlavne:
-    rozhoduje o vzniku, zlúčení a zániku Spoločnosti,
-    prejednáva návrh zamerania činnosti na ďalšie obdobie,
-    schvaľuje, upravuje a mení stanovy Spoločnosti,
-    uznáša sa na zásadných otázkach zamerania činnosti a hospodárenia Spoločnosti,
-    volí členov výboru, revíznu komisiu, odvoláva ich ak si neplnia povinnosti, alebo ich     odvoláva na vlastnú žiadosť, rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam výboru.

    Výbor Spoločnosti je výkonným orgánom valného zhromaždenia, ktorý riadi činnosť Spoločnosti v obdobiach medzi valnými zhromaždeniami. Členov výboru v počte sedem členov a predsedov regionálnych pobočiek, ak tieto vzniknú, volí valné zhromaždenie. Funkčné obdobie trvá dva roky. Do tej istej funkcie môže byť člen výboru zvolený najviac po dve funkčné obdobie za sebou Výbor volí spomedzi svojich členov predsedu, podpredsedu, tajomníka a pokladníka. Toto sa vzťahuje iba na funkcie vo výbore. Zasadnutie výboru zvoláva predseda podľa potreby, najmenej však trikrát do roka, na zasadnutie výboru môžu byť prizvaní ďalší členovia výboru. Výbor je uznášaniaschopný za prítomnosti aspoň štyroch členov výboru (resp. aspoň polovice svojich členov). Za uznesenie výboru sa považuje návrh, za ktorý hlasovala väčšina prítomných, pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu. Výbor vždy v závere roka pripravuje plán činnosti a hospodárenia Spoločnosti na ďalší rok, ako aj správu za uplynulý rok, a tieto materiály predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie.

    Spoločnosť zastupuje a koná v jej mene predseda výboru. Výbor môže splnomocniť aj iných členov, aby v určenom rozsahu Spoločnosť zastupovali a konali v jej mene. Zástupca Spoločnosti uvedie k názvu Spoločnosti svoj podpis s uvedením funkcie.

    Valné zhromaždenie volí revíznu komisiu v zložení najmenej dvoch členov. Revízna komisia robí ročnú kontrolu účtov a ročnú inventúru majetku. Zo svojej iniciatívy môže vykonávať kontrolu hospodárskej činnosti kedykoľvek. Kontroluje aj dodržiavanie stanov Spoločnosti. O svojej činnosti podáva správu valnému zhromaždeniu. Podľa potreby informuje operatívne výbor o zistených nedostatkoch s návrhom na ich nápravu.

    Voľby členov výboru a revíznej komisie sú tajné.

    V rámci Spoločnosti pre regionálnu vedu a politiku sa môžu s jej súhlasom vytvoriť regionálne pobočky. Predsedu pobočky volí členská základňa pobočky Predseda pobočky sa stáva počas volebného obdobia členom výboru Spoločnosti pre regionálnu vedu a politiku. Regionálne pobočky sú samostatnou hospodárskou jednotkou.
Článok V. Zásady hospodárenia
    Spoločnosť hospodári s finančnými prostriedkami, ktoré získa z členských príspevkov, darov, prípadne z vlastnej činnosti.

    Členské príspevky sa stanovia v rozdielnej výške pre právnických a fyzických členov. Znížená sadzba môže byť stanovená pre študentov, prípadne pre dôchodcov. Finančné prostriedky sa budú používať na úhradu činností Spoločnosti.

    Akékoľvek použitie finančných prostriedkov Spoločnosti v osobný prospech členov je neprístupné. Účtovníctvo a prípadná hospodárska činnosť sa vykonáva v súlade s celoštátnymi predpismi. Spoločnosť neručí za žiadne záväzky, ktoré bez dohody s ňou prijíma medzinárodná RSA. Tá naopak neručí za žiadne záväzky prijímané Spoločnosťou. Člen Spoločnosti ručí za záväzky spoločnosti len do výšky svojich členských príspevkov.

Článok VI. Zmena stanov a ukončenie činnosti Spoločnosti
    Návrh na zmenu stanov predkladá výbor organizácie, alebo na žiadosť aspoň 20 % členov Spoločnosti. Prijaté budú po odsúhlasení trojpätinovou väčšinou hlasujúcich členov na valnom zhromaždení. Podobným spôsobom je možné rozhodovať o prípadnom ukončení činnosti Spoločnosti V uznesení o ukončení bude tiež ustanovené, na ktorú inú vedeckú spoločnosť, resp. na aké iné humanitné účely bude prevedený zvyšný majetok Spoločnosti.

Článok VII. Medzinárodné členstvo Spoločnosti
    Spoločnosť pre regionálnu vedu a politiku je členom European Regional Science Association a uznáva jej štatút, pokiaľ je zlučiteľný s platným právnym poriadkom v SR.